YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

4b'ye Memurdan Büyük Reddiye

TEKEL işçilerinin 4-C reddiyesine, memur konfederasyonlarının 4-B reddiyesi eklendi. Memurlara grev-toplu sözleşme hakkı verme açılımının koşulu 4-A yerine 4-B getirilmesi. Yani memurluğun kaldırılması, yerine sözleşmeliliğin getirilmesi. Konfederasyonlar "hayır" dedi. İşçi - memur ortaklığı şimdi kuruldu. Kamu hizmetleri işte böyle kurtulacak...

SENDİKASIZ GREV - SENDİKASIZ TOPLU SÖZLEŞME "HAKKI"NA KIRMIZI KART!

SORUN: Başbakan‘ın "memura toplu sözleşme ve grev hakkı vermemiz için memurlarla işçilerin çalışan adı altında birleşmesi zorunludur; başka türlü olmaz" açıklaması.

AÇILIM: Memurluk statüsünün kaldırılması; kamu istihdamında sözleşmelilik esasına geçilmesi. Bunun için "memura grev-toplu sözleşme hakkı verelim; memurluğu kaldıralım" konulu bir çalıştay düzenlenmesi.

ÇÖZÜM: Açılım‘ın ve Çalıştay‘ın reddi.

KAMUSEN: "2009 yılında yapılan toplu görüşmelerde, konfederasyonumuzun memurlara toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesi konusundaki ısrarlı talepleri karşısında Kamu İşveren tarafı, bu konuda bir çalıştay düzenlenmesi ve konunun burada tartışılması önerisini ortaya atmıştı. Türkiye Kamu-Sen olarak zaten var olan bir hakkın tartışılmasını anlamsız bulduğumuz için bu öneriyi reddettik."

KESK: "Bu toplantı hükümetin uzun süredir devam eden emek örgütleri arasında ayrımcılık yapma, yandaş sendikalar oluşturma tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yapılacak olan çalıştay Ankara‘da yandaş bir konfederasyon tarafından düzenlenen Uluslararası Demokrasi Kongresi‘nin devamı niteliğinde olacaktır."

KAMU SEN: "... geçtiğimiz günlerde bu [taşeron] konfederasyonun paravanlığında düzenlenen kongrede sayın Başbakan, "memura toplu sözleşme ve grev hakkı vermemiz için memurlarla işçilerin çalışan adı altında birleşmesi zorunludur.Başka şekilde olmaz" demiştir.... Şimdi ise Başbakan‘ın tasarlayarak bazı kamu kurumlarına ve malum konfederasyona ihale ettiği şekilde, Abant‘ta üç gün boyunca toplu sözleşme ve grev hakkı maskesi altında, memurluk güvencesinin nasıl kaldırılacağı tartışılacaktır."

KESK: "Hükümetin kamu emekçileri ile ilgili politikası bellidir: Kamu Emekçilerinin TİS ve grev hakkı önündeki engelleri kaldırmak bir yana iş güvencesini tartışmaya açarak kamu emekçilerinin gelecek güvencesini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir."

KAMUSEN: "Siyasi irade çalışanların iş güvencesini yok etmek için her türlü kirli oyunu sahnelemektedir. Bu zihniyetin en büyük arzusu kanunlarla memurlara tanınmış olan güvenceleri de kaldırarak, istediği gibi yönlendirebildiği, güvencesiz, güvensiz ve iktidar uşağı bir memur kitlesi yaratmaktır.

Bu amaçla anayasa değişikliği konusunda başarılı olamamışlardır. Kamu Yönetimi Reformu duvara toslamıştır. İş güvencesiz Kamu Personel Reformu rafta bekletilmektedir. AKP iktidarının yeni stratejisi ise toplu sözleşme ve grev hakkı tartışmaları üzerinden memurluk güvencesini tartışmaya açmaktır.... Siyasi irade ..... memurları toplu sözleşme ve grev hakkı üzerinden kısır bir tartışma ortamına çekmek ve memurluk güvencesini kaldırmak için toplu sözleşme ve grev hakkı kozunu kullanmak istemektedir."

İki memur konfederasyonu, böylece açığa çıkardıkları oyuna, tarihsel önemde iki gerekçe ile karşı durdular:

•I. "Memurluk ve işgüvencesi, grev ve toplu sözleşme hakkıyla çelişmez."

•1. Memurluk ve iş güvencesi; sendika hakkı ve toplu sözleşme ve grev hakkı birbirinden ayrılamaz kavramlar"dır. Ne memurlara tanınacak sendikal hakların toplu sözleşme ve grev hakkından soyutlanması ne de sendikal hakları kullananların iş güvencesinden mahrum bırakılmaları söz konusu olabilir.

•2. Grev hakkı ile iş güvencesinin bir arada olamayacağı düşüncesi, içinde grev yapan çalışanların işten çıkarılabilmelerinin sağlanmasına yönelik bir tehdidi barındırmaktadır. Grev, çalışanların haklarının korunması ve ilerletilmesi amacıyla başvurduğu bir araç iken; grev yapan çalışanın bu nedenle işten çıkarılması kanunlara aykırıdır. Dolayısı ile grev hakkı ve iş güvencesi arasında bir çelişki yoktur. Kanun koyucu grev yapan çalışanın iş güvencesini sağlamıştır.

•3. Kanunlarımıza göre memurluk bir meslek olarak kabul edilmiştir. Memurluk güvencesi ise kamu adına hizmet üretenlere, kamu hizmetinin bir gereği olarak sağlanmış bir haktır. Memur tanımı, iş güvencesini de içinde barındıran bir kavramdır. İş güvencesini yok etmek, memuru yok etmek demektir.

•II. "Memurlar grev ve toplu sözleşme hakkına hukuken sahiptir; bu hakların kullanılması fiilen önlenmektedir."

•1. Anayasa‘nın 90. Maddesi gereğince yasal geçerliği olan ILO 87, 91, 157 sayılı sözleşmeleri ile BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, bu hakların hukuksal temelidir.

•2. Yerel yönetimlerde toplu sözleşme uygulaması mevcuttur.

•3. Memurlar yıllardır grevlere katılıp grev hakkını fiilen kullanmaktadır.

•4. Toplu sözleşme ve grev hakkı ile bu hakların fiili kullanımı, hem Danıştay hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tescil edilmiştir.

SONUÇ: Her iki konfederasyonun amaçları nettir; doğrudur; haklıdır:

•· İş güvencesiz çalışma, yani memurluk yerine sözleşmelilik kabul edilemez: Kamuda 4-B ve 4-C‘ye hayır!

•· Memur sendikacılığının mücadelesi iş güvenceli, toplu sözleşme ve grev hakkı mücadelesidir.

İncelemeler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım