YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sendika Uzmanları ve Akademisyenler: Hayır! Çünkü...

Ekonomik Sosyal Konsey'le gelen gericiliğe ve işçi-memur örgütlenme haklarının budanmasına HAYIR Bildirisi'ni okuyabilirsiniz.

12 Eylül Anayasasına ve AKP‘nin Aldatmacasına Sendikalarda ve Meslek Örgütlerinde Çalışan Uzmanlar ve Emek Sorunlarıyla İlgili Bilim İnsanları Olarak Neden HAYIR Diyoruz? (28 Ağustos 2010)

İktidarı ve muhalefeti ile büyük gürültüler eşliğinde yürütülen referandum tartışmaları, toplumun örgütlü ya da örgütsüz tüm kesimleri gibi, emekçileri ve sendikaları da etkisi altına almıştır. Referandum tartışmaları üzerinden bir kez daha emekçiler bölünmeye ve egemen politikalara yedeklenmeye çalışılmaktadır. Bu noktada temsil ettikleri sınıfın öz örgütleri olarak sendikaların referandum gibi önemli bir sorunda sınıf ihtiyaçları yönünden taraf olmaları, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur.

Bize göre, büyük bir "demokratikleşme" paketi olarak sunulan anayasa değişiklikleri, emekçilerin çıkarlarını gerçekte iyileştirmemektedir. 12 Eylül rejiminin Türkiye kapitalizminin son dönem ihtiyaçları doğrultusunda restorasyonu olarak görülebilecek söz konusu değişiklikler, 12 Eylül rejiminin özünü değiştirmemekte, 12 Eylül‘ün demokratik katılım yollarını kapatan hemen tüm kurumlarını korumakta, 12 Eylül askeri darbesinin gerçekleştirilmesine zemin hazırlayan sınıf kesimlerinin bugünkü çıkarlarıyla da örtüşmektedir.

AKP Hükümeti, özellikle emekçileri ve onların örgütleri olan sendikaları yanına alarak, onları emek karşıtı yeni saldırı politikalarına dayanak olarak kullanmak istemekte ve saldırılarını meşrulaştırmanın yollarını aramaktadır. Bu çerçevede, Anayasa değişikliklerinde ülkenin en önemli sorunlarının çözümüne hizmet edecek herhangi bir yenilik yoktur. Daha da ötesi, 12 Eylül askeri rejiminin örgütlenmeye ilişkin getirdiği yasakçı çerçeve korunmakta, örgütlenme yasakları sürdürülmektedir. Değişiklik paketinde, sendikal hak ve özgürlükler ile emeğin haklarının garantiye alınması konusunda gerçek anlamda herhangi bir olumlu düzenleme bulunmamaktadır.

Anayasa değişikliği birden çok sendikaya üye olmanın önünü açmakta ancak mevcut Sendikalar Yasası‘nda birden fazla sendikaya üye olma yasağı korunmaktadır. Sendikal hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve geliştirmek için yapılması gereken onca düzenleme varken böyle bir değişikliğe gidilmesi ile sendikaların ‘yetki tartışması‘ üzerinden karşı karşıya gelmelerini sağlamak, işveren ve hükümet güdümlü sendikacılığı güçlendirmek amaçlanmaktadır. Yine kamu emekçilerine toplu sözleşme hakkı tanındığı iddia edilerek, grevsiz sendika ve toplu sözleşme hakkının olamayacağı gerçeği göz ardı edilmektedir. Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı tanınmadığı gibi, mevcut 12 Eylül Anayasasını bile aşan bir düzenleme yapılarak, uğruna yıllarca mücadele edilen ve bedeller ödenen "grev hakkı", zorunlu tahkim sistemi üzerinden açıkça yasaklanmaktadır.

İşçilerle patronların ve hükümetlerin arasındaki çeşitli uzlaşmazlıkların "işbirliği içinde" çözüm yeri olarak sunulan "Ekonomik Sosyal Konsey" anayasal bir kurum haline getirilerek, çalışma ilişkilerindeki korporatist yapı daha da güçlendirilmektedir. Bu tür yapılar üzerinden patronların ve hükümetlerin geniş emekçi kesimlerini daha da dışlamalarının, patronların ve hükümet temsilcilerinin oylarıyla istedikleri kararları çıkarmalarının ve sonuç olarak halkın demokratik siyasal yollardan karar süreçlerini etkileme kanallarının kapatılmasının önü açılmaktadır.

Türkiye‘nin ihtiyacı temel hak ve özgürlükleri güvenceye alan, yasakları kaldıran demokratik bir Anayasadır. Çalışma hakkı başta olmak üzere, iş güvencesi, sağlık, eğitim, konut, örgütlenme, siyaset yapma hakkı öncelikle güvenceye alınmalıdır. Sendikal hak ve özgürlükler herhangi bir kısıtlamaya gidilmeden tanınmalı; özelleştirme, esnek çalışma ve taşeronlaştırma yasaklanmalıdır. İşkolu barajı, noter şartı ve grev yasaklarını kaldırarak sınırsız örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkını da içeren, yeni ve demokratik bir anayasa yapılmadıkça demokratikleşmeden bahsetmek mümkün değildir.

AKP Hükümeti Anayasa değişiklik paketini, kendisinin ve yıllardır temsil ettiği sınıfların siyasal ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre hazırlamış, halkın acil sorunlarına hiç değinmemiş, 12 Eylül Anayasasının koyduğu yasakları koruduğu gibi, özellikle sendikal hak ve özgürlükler konusunda mevcut durumun bile gerisinde düzenlemeler yapmıştır.

Sonuç olarak belirtmek isteriz ki, emekçilerin çıkarlarının dışında bir demokrasi algısı, bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bize göre, Ankara‘nın ayazında direnen TEKEL işçilerine gaz ve copla saldırıyı reva gören, maden ocaklarında iş cinayetleri sonucu yaşamını yitiren işçilerin ölümüne "kader" diyen, ataması yapılmayan öğretmenleri "öğretmen olamayanlar" diyerek aşağılayan ve referandum sürecinde "memur" sözcüğünü bir aşağılama ifadesi olarak kullanan anlayıştan emekçilerin yararına bir adım beklemek mümkün değildir. Kaldı ki, Anayasa paketinin hazırlanma süreci, amacı ve içeriği bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Toplumun en geniş kesimini oluşturan emekçiler açısından herhangi bir olumlu düzenleme içermeyen, demokratikleşmeden ziyade AKP hükümetinin ve sermaye çevrelerinin ihtiyaçlarına hitap eden bu Anayasa değişikliğine emek örgütlerinin ve emekçilerin "evet" demesi beklenemez.

Unutulmamalıdır ki karşımızda 8 yıllık izlediği programla emek ve emekçi düşmanı kimliğini ispatlamış bir iktidar vardır. Mevcut haliyle 12 Eylül‘de pakete evet demek, aynı zamanda AKP‘nin 8 yıllık emek düşmanı politikalarını onaylamak ve 12 Eylül 2010 sonrasında da emek karşıtı saldırı programını güçlendirmesinin önünü açmak anlamı taşımaktadır.

Bu çerçevede bizler, sendika ve odalarda çalışan uzmanlar, sendika ve emek alanına yönelik olarak çalışmalar yapan bilim insanları olarak, emekçilerin ve toplumun diğer ezilen kesimlerinin taleplerini içermediği, onların yaşamlarında gerçek ve somut iyileştirmeler sağlamadığı için, referandumda HAYIR diyoruz.

İMZACILAR (Ad Sırasına Göre)[1]

1) Prof. Dr. Adnan Gümüş (Çukurova Üniversitesi)

2) Doç. Dr. Ali Murat Özdemir (Hacettepe Üniversitesi)

3) Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen (Ankara Üniversitesi)

4) Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse (Ankara Üniversitesi)

5) Prof. Dr. Ahmet Öncü (Sabancı Üniversitesi)

6) Prof. Dr. E. Ahmet Tonak (Bilgi Üniversitesi)

7) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Ankara Üniversitesi)

8) Ali Tezel (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

9) Alpaslan Savaş (DİSK/Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı)

10) Asalettin Arslanoğlu - (Türk İş/Teksif Örgütlenme Uzmanı)

11) Aşkın Süzük (Türk İş/Petrol İş Araştırma Uzmanı)

12) Prof. Dr. Atilla Göktürk (Muğla Üniversitesi)

13) Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever (Maltepe Üniversitesi)

14) Araştırma Görevlisi Aytül Tamer (Gazi Üniversitesi)

15) Yrd. Doç. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

16) Prof. Dr. Aziz Konukman (Gazi Üniversitesi)

17) Doç. Dr. Bahadır Aydın (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

18) Yrd. Doç. Dr. Berna Güler Müftüoğlu (Marmara Üniversitesi)

19) Yrd. Doç. Dr. Betül Urhan (Kocaeli Üniversitesi)

20) Prof. Dr. Birgül Ayman Güler (Ankara Üniversitesi)

21) Ar. Gör. Birgül Koçak (İstanbul Üniversitesi)

22) Burak Ergene (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

23) Cahide Sarı (KESK/SES Sendika Uzmanı)

24) Prof. Dr. Cahit Erdem (Çukurova Üniversitesi)

25) Can Şafak (Türk-İş/Kristal-İş Sendikası Toplu Sözleşme Müdürü)

26) Canan Koç - (Türk İş/Tarım İş Sendikası Uzmanı)

27) Doç. Dr. Canan Mardan (Çukurova Üniversitesi)

28) Prof. Dr. Cem Somel (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

29) Yrd. Doç. Dr. Cengiz Ekiz (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

30) Prof. Dr. Davut Alptekin (Çukurova Üniversitesi)

31) Deniz Akdoğan (Türk İş / Liman İş Sendikası Uzmanı)

32) Deniz Yıldırım (KESK/ Eğitim Sen Uluslararası İlişkiler Uzmanı)

33) Dönsel Coşar (Türk Eczacıları Birliği Kütüphanecilik Uzmanı)

34) Ecehan Balta (Türk Eczacıları Birliği Uzmanı)

35) Erhan Güneş (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

36) Erhan Kaplan - (Türk İş/Petrol-İş Sendikası Uzmanı)

37) Yrd. Doç. Dr. Elif Hatun Kılıçbeyli (Çukurova Üniversitesi)

38) Prof. Dr. Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)

39) Erkan Aydoğanoğlu - (KESK/Eğitim Sen Eğitim Uzmanı)

40) Dr. Ergin Yıldızoğlu

41) Öğretim Görevlisi Ersin Vedat Elgür (Dicle Üniversitesi)

42) Ethem Akdoğan (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

43) Prof. Dr. Erhan Yıldırım (Çukurova Üniversitesi)

44) Dr. Evren Haspolat (Siyaset Bilimi Doktoru)

45) Yrd. Doç. Dr. Evren Hoşgör (Bilgi Üniversitesi)

46) Fahrettin Engin Erdoğan (DİSK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürü)

47) Doç. Dr. Faruk Ataay (Akdeniz Üniversitesi)

48) Yrd. Doç. Dr. Fatih Yaşlı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

49) Fikret Sazak (Türk İş / Türkiye Maden-İş Sendikası Eğitim Müdürü)

50) Funda Keleş (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

51) Prof. Dr. Gamze Yücesan-Özdemir (Ankara Üniversitesi)

52) Dr. Gaye Yılmaz (sendika eski uzmanı)

53) Yrd. Doç. Dr. Gökhan Atılgan (Ankara Üniversitesi)

54) Doç. Dr. Gökhan Günaydın

55) Prof. Dr. Gülhan Türkay (İstanbul Üniversitesi)

56) Yrd. Doç. Dr. M. Hakan Koçak (Kocaeli Üniversitesi)

57) Doç. Dr. Hakan Mıhcı (Hacettepe Üniversitesi)

58) Hasan Aktaş (Türk İş / Yol-İş Sendikası Eğitim Müdürü)

59) Hasan Tahsin Benli (Türk İş Danışmanı)

60) Hasan Yöndem (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

61) Prof. Dr. Haydar Şengül (Çukurova Üniversitesi)

62) Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu (Marmara Üniversitesi)

63) İlhan Kamil Turan (TMMOB/Makina Mühendisleri Odası Danışmanı)

64) İlker Akçasoy - (KESK/Eğitim Sen Sendika Uzmanı)

65) Dr. İlker Kılıç (Çankaya Üniversitesi)

66) İnönü Alpat (TMMOB/İnşaat Mühendisleri Odası Basın Danışmanı)

67) Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça (Yıldız Teknik Üniversitesi)

68) Jülide Kaya - (TTB/Ankara Tabip Odası Basın Danışmanı)

69) Kansu Yıldırım - (TTB/Ankara Tabip Odası Sağlık Politikaları Uzmanı)

70) Doç. Dr. Kemal İnal (Gazi Üniversitesi)

71) Dr. Koray Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

72) Prof. Dr. Korkut Boratav (Ankara Üniversitesi)

73) Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Üniversitesi)

74) Doç.Dr. M. Ata Seçilmiş (Çukurova Üniversitesi)

75) Doç. Dr. Mahmut Yanar (Çukurova Üniversitesi)

76) Mahsun Turan - (DİSK/Sosyal-İş Sendikası Uzmanı)

77) Mehmet Ali Candan (Türk İş / Belediye-İş Sendikası Eğitim Uzmanı)

78) Öğretim Görevlisi Mehmet Gürsan Şenalp (Atılım Üniversitesi)

79) Prof. Dr. Mehmet Türkay (Marmara Üniversitesi)

80) Doç. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

81) Meltem Türker (Türk Eczacıları Birliği Ar-Ge Uzmanı)

82) Prof. Dr. Meral Uysal (Ankara Üniversitesi)

83) Prof. Dr. Mesut Gülmez (TODAİE)

84) Doç. Dr. Metin Özuğurlu (Ankara Üniversitesi)

85) Yrd. Doç. Dr. Murat Birdal (İstanbul Üniversitesi)

86) Murat Özveri (Türk İş/Selüloz İş Sendikası Hukuk Danışmanı)

87) Doç. Dr. Mustafa Durmuş (Gazi Üniversitesi)

88) Doç.Dr. Mustafa Okan (Çukurova Üniversitesi)

89) Mustafa Sönmez (İktisatçı/Yazar)

90) Mutlu Arslan (TMMOB/İnşaat Mühendisleri Odası Basın Yayın Uzmanı)

91) Necdet Okcan (DİSK Hukuk Danışmanı)

92) Prof. Dr. Nejla Kurul (Ankara Üniversitesi)

93) Neşe Kılınç (Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Birimi / Koordinatör)

94) Doç. Dr. Nilay Etiler (Kocaeli Üniversitesi)

95) Nuran Gülenç - (Türk İş/Deri-İş Sendikası Uzmanı)

96) Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu (Gazi Üniversitesi)

97) Oğuz Topak (Türk İş / Türk Harb-İş Sendikası Araştırma Daire Müdürü)

98) Onur Bakır (DİSK/Sosyal-İş Sendikası Danışmanı)

99) Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu (Kocaeli Üniversitesi)

100) Onur Kılıç (TMMOB/Makina Mühendisleri Odası Danışmanı)

101) Örsan Şenalp (TIE/Hollanda, Sendika Uzmanı)

102) Özay Göztepe (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

103) Doç. Dr. Özlem Özkan (Kocaeli Üniversitesi)

104) Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu (Marmara Üniversitesi)

105) Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu (ODTÜ)

106) Doç.Dr. Refia Yıldırım (Çukurova Üniversitesi)

107) Remzi Altunpolat (Sendika Eski Uzmanı)

108) Prof. Dr. Rıza Kanber (Çukurova Üniversitesi)

109) Yrd. Doç. Dr. Selime Güzelsarı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

110) Ar. Gör. Sergender Sezer (İstanbul Üniversitesi)

111) Serhat Salihoğlu - (Sendika Uzmanı)

112) A. Serkan Mercan (Türk Eczacıları Birliği Uzmanı)

113) Serkan Öngel (DİSK Araştırma Dairesi Müdürü)

114) Serpil Şahin (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

115) Sevinç Hocaoğulları (DİSK/Dev-Sağlık-İş Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı)

116) Yrd. Doç. Dr. Seydi Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

117) Yrd. Doç. Dr. Sinan Alçın (Maltepe Üniversitesi)

118) Prof. Dr. Sinan Sönmez (Atılım Üniversitesi)

119) Prof. Dr. Süleyman Bozdemir (Çukurova Üniversitesi)

120) Yrd. Doç. Dr. Şebnem Oğuz (ODTÜ Kıbrıs Kampusü)

121) Yrd .Doç. Dr. Şule Daldal (Marmara Üniversitesi)

122) Prof. Dr. Tahir Balcı (Çukurova Üniversitesi)

123) Prof. Dr. Tülin Öngen (Ankara Üniversitesi)

124) Doç. Dr. Ufuk Özcan (İstanbul Üniversitesi)

125) Üzeyir Ataman (DİSK/Lastik İş Eğitim Dairesi Müdürü)

126) Yrd. Doç. Dr. Yasemin Özgün (Anadolu Üniversitesi)

127) Yıldırım Koç - (sendika eski uzmanı)

128) Yıldız Koç - (Türk İş/Basın-İş Sendikası Uzmanı)

129) Prof. Dr. Yunus Emre Evlice (Çukurova Üniversitesi)

130) Dr. Yusuf Karataş (Çukurova Üniversitesi)

131) Zafer Aydın (Türk İş / Kristal-İş Eğitim Uzmanı)

132) Zeynep Çelik (DİSK/Dev-Sağlık-İş Örgütlenme Daire Başkanı)

133) Yrd.Doç. Dr. E..Zeynep Güler (İstanbul Üniversitesi)

YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım